Asmens duomenų apsauga

 

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Plinkšių globos namuose (toliau – globos namuose) duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB “SDG” , kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO FORMA

 

Pakeisti teksto dydį